Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μετεκπαίδευση πτυχιούχων Ιατρικής με τίτλο Ειδικότητος μιας εκ των χειρουργικών Ειδικοτήτων. Σκοπός του είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του κλάδου χειρουργικής των Ιατρικών Σπουδών, η προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας και η εφαρμογή των επιτευγμάτων της προς όφελος του Κοινωνικού Συνόλου.